Privacyverklaring

Nempe Historia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://nempehistoria.wordpress.com/
blog@deboekenbuit.nl

Cookies
Nempe Historia maakt geen gebruik van tracking cookies of derde partij cookies, maar enkel van analytische cookies. Deze hebben geen gevolgen voor uw privacy. Dit is de reden waarom u geen cookiewaarschuwing te zien krijgt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nempe Historia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
Bij win-acties:
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (mogelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via blog@deboekenbuit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nempe Historia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om contact te kunnen opnemen bij win-acties/problemen/vragen
– Om te kunnen antwoorden op opmerkingen

Wanneer worden deze gegevens verzameld?

Bij win-acties wordt van de winnaars gevraagd om voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en mogelijk een telefoonnummer te bezorgen. Deze gegevens dienen uitsluitend om de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen en worden niet aan derden verstrekt.

Door te reageren op een blog of contact op te nemen via het contactformulier ga je akkoord dat Nempe Historia jouw e-mailadres en naam (en IP-adres) ontvangt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nempe Historia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en adres  > tot ontvangst postpakket > Zekerheid ontvangen pakket

Delen van persoonsgegevens met derden
Nempe Historia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nempe Historia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar blog@deboekenbuit.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nempe Historia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via blog@deboekenbuit.nl

Gebruik van beeldmateriaal
Alle foto’s die door en voor Nempe Historia zijn gemaakt, inclusief logo, mogen niet worden overgenomen zonder contact op te nemen via blog@deboekenbuit.nl
Foto’s die gebruikt worden bij recensies vallen onder het citaatrecht en hebben als enige doel bij te dragen tot de tekst. De afbeelding zal altijd een functioneel verband hebben met de tekst en de inhoud en er worden geen wijzigingen aan aangebracht.
Citaten t.b.v. een recensie vallen onder ditzelfde citaatrecht en komen altijd letterlijk uit het boek dat vermeld wordt als gerecenseerd in de recensie en zijn eigendom van de auteur/uitgever. Ook hier geldt functionaliteit.
Beelden en tekst die gemaakt worden door Nempe Historia zijn eigendom van Nempe Historia en mogen niet worden verspreid zonder toestemming.

Laatst aangepast: 21 januari 2019